top of page
 • Av. Zeynep Sacide SERTER ÖZLÜ

Hakaret Suçu (TCK Madde 125)

Türk Ceza Kanunun 125. maddesinde düzenlenmiş olan hakaret suçu bir kişinin şeref ve saygınlığının zedeleyecek sözlerin sarf edilmesi durumunda oluşur.


TCK madde 125 “(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (...) (1) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. (2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur. (3) Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, işlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

(4) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.(5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.”

 • Hakaret suçunun takibi şikayete bağlıdır.

 • Hakarete uğrayan kişi, şikayet süresini geçirmeden hakaret edeni veyahut hakareti öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde şikayetçi olmalıdır. Aksi durumda şikayet hakkını kaçırmış olur.

 • Hakaret suçları uzlaşma kapsamındaki suçlardan biri olduğu için öncelikle uzlaşma uygulanır. Uzlaşma, tarafsız bir kimse olan uzlaştırmacının uyuşmazlığın çözülmesi için mağdur ve fail ile iletişim kurduğu süreçtir.

 • Taraflar uzlaşamaz ise olay yargıya taşınır.

 • Hakaret suçları Asliye Ceza Mahkemesi tarafından görülür.

İnternet Yoluyla Hakaret Suçu Nasıl Olur?


Elektronik ortamda (E-posta, faks, mesaj, sosyal medya hesapları, whatsapp vb.) kişinin onur, şeref ve saygınlığına yönelik sözlerin sarf edilmesidir.


Hakaret Suçlarının Cezası Nedir?

 • Hakaret suçunun cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. TCK 125/1 e göre hakim ya hapis cezası ya da adli para cezası verecektir.

 • Her iki ceza aynı anda verilmez.

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu


TCK Madde 299 “(1) Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.(2) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/35 md.) Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır.(3) Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.”

 • Cumhurbaşkanına hakaret suçunun cezası 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıdır.

 • İnternet veya sosyal medya üzerinden ya da Televizyon gibi araçlarla herkesin duyma ihtimali olan bir kanal ile işlenmesi halinde cumhurbaşkanına hakaret suçunun alenen işlendiği kabul edilir.

 • Suçun alenen işlenmesi halinde verilecek ceza 1/6 oranında arttırılır.

Yargıtay’a Göre Hakaret Suçu Oluşturmayan Kelimeler

 1. Hakkımı helal etmiyorum,

 2. Yaktığın çırada kavrul İnşallah,

 3. Sen benim ayağımın altını kazanları tez zamanda yak Yarabbim,

 4. Lan,

 5. Hain,

 6. Korkak,

 7. Allah Belasını Versin,

 8. Çocukları Hayır Görmesin,

 9. Ömür Boyu Sürün,

 10. Görgüsüz vb.

Beddua, sızlanmalar, kaba hitap, şeref ve saygınlığı rencide etmediği gerekçesi ile Yargıtay birçok kararından yukarıda bazılarını saydığımız kelimeleri hakaret olarak kabul etmemiştir.


Karşılıklı Hakaret Suçu


TCK Madde 129 “(1) Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir (2) Bu suçun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi halinde, kişiye ceza verilmez. (3) Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

 • TCK 129/3’e göre hakaret suçunun iki kişi arasında karşılıklı işlenmesi halinde “karşılıklı hakaret suçu” meydana gelir.

 • Karşılıklı hakaretin farklı zaman diliminde gerçekleşebilir.

 • Karşılıklı hakaret suçu oluşması durumunda hâkim, taraflardan birine veya her iki tarafa ceza vermeyebilir veya cezayı 1/3’üne kadar indirebilir.

Hakaret Suçu Dilekçe Örneği
.pdf
PDF dosyasını indir • 401KB


33 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page