top of page
1.jpeg

İcra ve İflas Hukuku

Serter & Özlü Hukuk Bürosu İcra ve İflas Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm  menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu alandaki hizmetler, alacaklı/borçlu ve  üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel  mahkemelerde dava takibi işlerini de kapsamaktadır.

İcra ve İflas Hukuku alanında verilen hizmetlerimizden bazıları şunlardır:

  • Kıymetli evraka ilişkin olan veya olmayan alacağın icra ve iflas yoluyla takibi

  • Borçlunun malvarlığının araştırılması, haciz tatbiki, haczedilen malların paraya çevrilmesi, paraların paylaştırılması, sıra cetveline itiraz

  • Mahkemeden ihtiyati haciz kararı alma, bu kararı tatbik etme

  • İstihkak davası, diğer icra hukuk davaları

  • Hacizli veya rehinli menkul veya gayrimenkul satışı

  • İflas ve iflasın ertelenmesi davaları

  • İflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında iflas plan taslağı oluşturulması

  • Ticaret mahkemelerinden iflas kararı alma

  • İcra ceza davaları

bottom of page